cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PLANUJEMYOGROD.PL

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://planujemyogrod.pl (dalej jako: „Planujemyogrod”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

 

Planujemyogrod.pl jest portalem, który umożliwia dodawanie, przeglądanie i wyszukiwanie Wizytówek firm związanych z szeroko pojętą branżą ogrodniczą. Celem Serwisu Internetowego jest z jednej strony ułatwienie firmom i innym organizatorom zaprezentowanie swoich Wizytówek a z drugiej umożliwienie łatwego wyszukiwania interesujących firm spośród dodanych w Serwisie.

 

Informacje zamieszczone w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy z firmą zamieszczającą swoją Wizytówkę niezbędny jest każdorazowo kontakt z tym Usługobiorcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem wizytówek zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego usługobiorców.

 

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Planujemyogrod, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół Planujemyogrod

 

 

 1. O NAS

Właścicielem Planujemyogrod.pl TOMASZ GÓRSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NEW-GARDEN TOMASZ GÓRSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Drzymały 3/2/9 44-120 Pyskowice i adres do doręczeń: ul. Barcelońska 62, 40-683 Katowice, NIP 9691512396, REGON 241429660, adres poczty elektronicznej: biuro@planujemyogrod.pl, numer telefonu: 48791615151 (dalej jako: „Usługodawca”).

 1. DEFINICJE

 2. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 

 1. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego dostępny po zalogowaniu na stronie Serwisu Internetowego w zakładce "Promuj". 
  Dodanie wizytówki do serwisu kosztuje 0,00 złotych ( słownie: zero złotych). Odpłatne jest dodanie kolejnej wizytówki w odrębnej kategorii. Koszt wyświetli się automatycznie przy kreowaniu kolejnej wizytówki. 

 2. KATALOG FIRM – zbiór wszystkich Usługobiorców posiadających Konto oraz zamieszczających Wizytówki za pośrednictwem Serwisu Planujemyogrod.

 3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 4. KONTO– Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.

 5. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach w Serwisie Internetowym, o dodanych Wizytówkach oraz informacje i materiały marketingowe od Partnerów i podmiotów trzecich współpracujących z Usługodawcą.

 6. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

 7. PORADY - Usługa Elektroniczna, internetowy poradnik dostępny w Serwisie Internetowym i prowadzony przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.

 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

 9. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, PLANUJEMYOGROD– serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi https://planujemyogrod.pl.

 10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

 11. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Planujemyogrod.pl.

 12. PARTNER – Usługobiorca posiadający Konto oraz zamieszczający Wizytówkę w Serwisie Internetowym.

 13. USŁUGODAWCA – TOMASZ GÓRSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NEW-GARDEN TOMASZ GÓRSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Drzymały 3/2/9 44-120 Pyskowice i adres do doręczeń: ul. Barcelońska 62, 40-683 Katowice, NIP 9691512396, REGON 241429660, adres poczty elektronicznej: biuro@planujemyogrod.pl, numer telefonu: 48791615151.

 14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

 15. WIZYTÓWKA – wizytówka Partnera zamieszczona przez niego w Serwisie Internetowym. Wizytówki w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

 16. WYSZUKIWARKA FIRM – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Wizytówek zamieszczonych w Serwisie Internetowym.

 17. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLANUJEMYOGROD.PL

 18. Planujemyogrod umożliwia dodawanie, przeglądanie i wyszukiwanie Wizytówek firm z szeroko pojętej branży ogrodniczej. Celem Serwisu Internetowego jest z jednej strony ułatwienie Partnerom zaprezentowanie swoich działalności i usług, a z drugiej umożliwienie łatwego wyszukiwania interesujących Wiztówek spośród dodanych w Serwisie i kontakt z Partnerem.

 19. Wizytówki w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej korzystania z usług lub produktów niezbędny jest każdorazowo kontakt z Partnerem już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Usługodawca Serwisu Internetowego nie jest autorem Wizytówek zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego Partnerów. Serwis Internetowy nie umożliwia także jego Usługobiorcom zawarcia za jego pośrednictwem umowy z Partnerem.

 20. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 21. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (5) zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768).

 22. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 23. KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

 24. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

 25. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

  1. Katalog Firm;

  2. Konto;

  3. Newsletter;

 26. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.

 27. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

 28. Korzystanie z Newslettera i Wyszukiwarki oraz Katalogu Firm jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.

 29. Korzystanie z Katalogu Firm jest możliwe poprzez przejście do odpowiedniej zakładki dostępnej w Serwisie Internetowym oraz wybranie odpowiedniej kategorii, z której firmy mają być wyświetlane w Katalogu. Skorzystanie z Katalogu Firm ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niego.

 30. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej oraz hasła.

 31. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez kliknięcie w przycisk „Usuń konto” znajdujący się na Koncie Usługodawcy oraz poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@planujemyogrod.pl lub pisemnie na adres: ul. Barcelońska 62, 40-683 Katowice.

 32. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznym na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, i kliknięciu pola akcji oraz potwierdzeniu zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na podany adres e-mail. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

 33. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości otrzymywanej w ramach Newslettera lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@planujemyogrod.pl lub pisemnie na adres: ul. Barcelońska 62, 40-683 Katowice.

 34. PORADY

  1. Porady dostępne są dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.

  2. Korzystanie z Porad jest nieodpłatne i następuje po przejściu do odpowiednich zakładek Serwisu Internetowego.

  3. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Porad poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej. Porady prowadzony jest przez Usługodawcę.

 35. WIZYTÓWKA

  1. Jedną z możliwości Serwisu Internetowego jest zamieszczenie Wizytówek firm, które następnie będą widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Zamieszczenie Wizytówki możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza dodawania Wizytówek dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie i wybraniu odpowiedniej branży. W zależności od branży wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu danej Wizytówki jako obowiązkowe i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą Wizytówka zostaje zamieszczona w Serwisie Internetowym.

  2. Samo korzystanie z Wizytówek i zamieszczenie ich jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem dodatkowych sposobów wyróżnienia Wizytówki zamieszczania przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym – formy wyróżnienia wskazane są w Cenniku oraz na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności wyróżniania Wizytówek.

 36. Opłata za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności Wizytówek może być uiszczona w formie jednorazowej lub abonamentowej. Wysokość opłat oraz jej rodzaje są wskazane w Cenniku oraz każdorazowo na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Wizytówek. Usługobiorca może dokonać opłaty po zamieszczeniu Wizytówki firmy w Serwisie Internetowym.

 37. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Wizytówek możliwy jest po dokonaniu opłaty przez Usługobiorcę. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności aktywowany jest przez Usługodawcę w terminie 48 godzin od momentu zaksięgowania płatności. Usługobiorca jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

 38. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;

  2. płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.pl Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem tego serwisu prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

 39. Usługobiorca zamieszczający Wizytówkę swojej firmy obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd.

 40. Usługobiorca zamieszczający Wizytówkę obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących Wizytówki. Zamieszczenie Wizytówki nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Wizytówka powinna odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Wizytówka firmy i jej treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Załącznik numer 1 do Regulaminu wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem treści dodawanych przez Usługobiorców w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.

 41. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Wizytówki a w odpowiedniej kategorii dla danej branży oraz w języku polskim. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w jednej kategorii więcej niż jednej Wizytówki dotyczącej tej samej firmy. 

 42. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Wizytówki (w tym także poprzez zdjęcia) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.

 43. Wizytówka dodana w Serwisie Internetowym przez Usługobiorcę może zostać dodatkowo wyróżniona przez niego na zasadach wskazanych w Cenniku. Przejście do zakupu dodatkowego wyróżnienia możliwe jest na stronie po zamieszczeniu Wizytówki firmy oraz później poprzez kliknięcie pola dotyczącego promowania przy danej Wizytówce (widoczne po zalogowaniu się na swoje Konto i przejściu na wybraną Wizytówkę).

 44. KONTAKT Z PLANUJEMYOGROD.PL

 45. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: biuro@planujemyogrod.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Barcelońska 62, 40-683 Katowice), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Planujemyogrod.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

 46. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PLANUJEMYOGROD.PL

 47. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@planujemyogrod.pl lub pisemnie na adres: ul. Barcelońska 62, 40-683 Katowice.

  1. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 48. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 49. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

 50. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 51. Z zastrzeżeniem 9 pkt. 2 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 52. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Barcelońska 62, 40-683 Katowice lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@planujemyogrod.pl .

 53. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

 54. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 55. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 56. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 57. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

 58. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 59. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

        1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do              Usługobiorców niebędących konsumentami.

 1. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.

 2. Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.

 3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

 4. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 5. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.

 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

 7. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

PRAWA AUTORSKIE                                                                                                                                                              

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.                                                                         
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                           

 1.  Umowy zawierane poprzez Planujemyogrod.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.                 
 2.  Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmian lub dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.               
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Planujemyogrod

 

14. ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU – OGRANICZENIA PRZEDMIOTU DODAWANYCH TREŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM

Niniejszy załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem dodanych treści w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim Regulamin lub te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.

Przedmiotem treści Wizytówki firm w Serwisie Internetowym nie mogą być:

 

 • Przedmioty, usługi lub zdjęcia (także w postaci cyfrowej) zawierające treści erotyczne lub pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;

 • Przedmioty lub zdjęcia (także w postaci cyfrowej) zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

 • Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, dopalacze, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;

 • Przedmioty, utwory, treści lub programy naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej osób trzecich;

 • Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);

 • Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, a także tytoń nieprzetworzony;

 • Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej. Zakaz obejmuje również kryptowaluty (np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane;

 • Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;

 • Organy ludzkie lub zwierzęce;

 • Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;

 • Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;

 • Psy i koty, wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nie posiadające rodowodu lub metryki.

 

15. ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

NEW-GARDEN TOMASZ GÓRSKI
ul. Barcelońska 62, 40-683 Katowice
biuro@planujemyogrod.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Copyright by planujemyogrod.pl
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA